ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Financie a odmeny ilustrátorov

ilustrácie Simona Čechová
editované 03. 01. 2018

Finančné ohodnotenie ilustrátorov je veľmi komplexná téma. Stanovenie výšky odmeny za ilustrácie musí totiž zohľadňovať rôzne kritériá. Spôsob naceňovania, ktorý predkladáme, vychádza z princípov používaných v zahraničí, zároveň ale berie do úvahy aj slovenské reálie.

Ako sme v predchádzajúcej časti uviedli – ilustrácie je možné používať len na základe udelenia licencie – zmluvy, ktorou autor udelí súhlas na ich použitie. Za takéto udelenie prináleží autorovi finančná odmena. Samotné ilustrácie ale naďalej ostávajú vlastníctvom autora. Ak ilustrácie vznikajú na objednávku, klient by mal prirodzene zaplatiť aj odmenu za ich vytvorenie.

Výška odmeny ilustrátora by sa mala odvíjať od nasledovných parametrov:

 1. Čas potrebný na realizáciu
 2. Licenčné podmienky

Pri cenovej kalkulácii je veľmi dôležité vopred čo najpresnejšie odhadnúť čas potrebný na realizáciu. Argument, že čas venovaný „umeleckej“ činnosti je ťažké ohodnotiť, je možné považovať len za bagatelizovanie odmien autorov. Je bežné, že napríklad práce ilustrátorov v reklamných agentúrach sa kalkulujú s presným vyčíslením, koľko času autor práci venoval. Keďže nasledovný systém vypočítavania odmien je založený na čase potrebnom na vytvorenie ilustrácií, odporúčame vám dlhodobo sledovať svoje pracovné tempo pre rôzne druhy výtvarných techník a spôsobov realizácií. Na základe poznania svojho pracovného tempa bude menšie riziko, že práca s už odsúhlasenou cenovou kalkuláciou sa vám počas realizácie predraží.

Čas ako základ pre kalkulácie

Práca ilustrátora vyžaduje čas, ktorý je zároveň základným faktorom pre výpočet výšky autorovej odmeny. Odmena za vytvorenie diela by logicky mala pokryť všetky osobné výdavky a pracovné náklady ilustrátora. Náklady ilustrátora pri výkone jeho povolania tvoria:

 1. Know-how – vzdelanie a doškoľovanie, pracovné skúsenosti
 2. Pracovné zázemie – ateliér, počítač, softvér, knižnica…
 3. Výrobné prostriedky – spotrebný materiál a externé zdroje

Celková odmena za zákazku ilustrátora ale nie je len odmena za vytvorenie diela. Celkovú odmenu by mali tvoriť tri časti:

 1. Odmena za vytvorenie – násobok hodinovej sadzby a času venovaného práci (pre každý typ ilustrácie rovnako)
 2. Odmena za poskytnutie licencie – zodpovedajúca spôsobom a rozsahu použitia, dobe používania, významu zákazky…
 3. Eventuálne činnosti alebo náklady nad rámec ilustrovania

Pre vypočítanie odmeny preto potrebujeme poznať jednotlivé číselné hodnoty pre:

 • Hodinová sadzba
 • Množstvo času
 • Hodnota použitia ilustrácie
 • Dodatočné náklady

Hodinová sadzba

Nižšie uvedený text obsahuje informatívny príklad výpočtu hodinovej sadzby ilustrátora.

Koľko dní má jeden rok?

Čas určený na prácu samostatne zarábajúceho človeka by mal vychádzať z rovnakých podmienok, ktoré platia pre všetkých zamestnancov. Ak niekto pracuje viac, je to jeho slobodné rozhodnutie. Takýto predpoklad by ale nemal slúžiť ako základ pre výpočet.

Formulujme teda vyššie uvedenú otázku presnejšie:
Koľko pracovných dní má jeden rok?

Kalendárne dni
365
 
mínus víkendy (52 × 2 dni)
- 104
 
mínus sviatky
- 15
 
mínus dovolenka (5 dní × 5 týždňov)
- 25
 
mínus dobrovoľne voľné dni
- 4
 
mínus dni voľna kvôli chorobe
- 5
 
mínus doškoľovanie
- 12
 
= Počet pracovných dní
- 200
 

Koľko hodín má jeden pracovný deň?

Nie 24 hodín, ale vo väčšine prípadov rovnako nie 8 pracovných hodín. Práca ilustrátora popri samotnom kreslení vyžaduje tiež množstvo času napríklad na rešerš literatúry alebo hľadanie inšpiračných zdrojov, čo sú nepriame činnosti, bez ktorých ale kvalitná ilustrácia nevznikne. Takéto činnosti tiež často neprináležia žiadnej konkrétnej zákazke a tým pádom ich nie je možné nikomu vyúčtovať. Popri tom autori venujú značné množstvo času administrácii zákaziek, nákupu materiálu, telefonovaniu, písaniu a čítaniu e-mailov, pracovným stretnutiam, cenovým kalkuláciám, účtovníctvu a pod.

Tým, že ilustrátori väčšinou pracujú samostatne, vzniká tiež určité množstvo neproduktívneho času počas striedania jednotlivých činností. Aké množstvo času prináleží nezapočítateľným činnostiam vyplynie, keď si dáte tú námahu a budete si jednotlivé činnosti stopovať. Ako pomôcku odporúčame niektorú zo širokej ponuky aplikácií. Voľne dostupný je napríklad program timeEditon, prípadne aplikácie Tyme2, Togl a viacero ďalších.

Z našej skúsenosti vyplýva, že reálne hodnoty započítateľných hodín pri celkovej pracovnej dobe 8 hodín denne a pri ideálnom pracovnom výkone sú 5 až 7 hodín za jeden pracovný deň.

Výsledok: samostatne pracujúci ilustrátor môže počítať s 1000 pracovnými hodinami za jeden rok.

200 dní × 5 hodín = 1000 započítateľných hodín

Hodinová sadzba sa podľa vyššie uvedeného príkladu následne vypočíta ako podiel ročných nákladov k počtu započítateľných hodín. K tomu musíme prirodzene poznať výšku ročných nákladov.

Náklady

Nižšie uvedený text obsahuje informatívny príklad výpočtu nákladov ilustrátora na štúdium, pracovných nákladov a osobných výdavkov.

Štúdium

V porovnaní s ilustrátorom v rovnakom veku, ktorý začal zarábať hneď po ukončení strednej školy, môže predstavovať finančné manko vysokoškolsky vzdelaného ilustrátora k 25. roku jeho života približne 45.000 EUR (táto suma je vyčíslená nižšie). V takto odhadnutom finančnom manku ale ešte nie sú zohľadnené napríklad výdavky spojené so štúdiom, potrebným počítačovým vybavením, potrebným softvérovým vybavením, s ubytovaním na internáte, zahraničnými študijnými pobytmi a pod.

vek
čistý príjem
 
mesiace
 
úrok
 
ročný príspevok
 
aktuálna hodnota
 
19
400
 
12
 
0,04
 
4.900
 
6.300
 
20
450
 
12
 
0,04
 
5.620
 
6.840
 
21
500
 
12
 
0,04
 
6.240
 
7.370
 
22
550
 
12
 
0,04
 
6.860
 
7.820
 
23
600
 
12
 
0,04
 
7.490
 
8.240
 
24
650
 
12
 
0,04
 
8.110
 
8.760
 
25
K začiatku podnikania naakumulované manko:
 
EUR 45.530
 

V prípade, ak by chcel vysokoškolsky vzdelaný ilustrátor dosiahnuť navrátenie týchto financií počas 10‑ročného obdobia, bolo by potrebné ku každej pracovnej hodine prirátať sumu vo výške 4,60 EUR.

Pracovné náklady

Nevyhnutnou podmienkou pre kvalitnú prácu ilustrátora je profesionálne zariadený ateliér. Nižšie uvedené údaje predstavujú príklad štandardných pracovných nákladov, ktoré si môže každý ilustrátor upraviť a individualizovať podľa svojich potrieb a skúseností. Tabuľka tiež umožňuje pomocou tlačidla „+“ pridať do zoznamu ďalšie údaje. Výsledné hodnoty sa automaticky prepočítavajú.

Pracovné náklady / 1 rok
Suma
Splatnosť (roky)
Spolu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prirážka k jednej pracovnej hodine vo výške 3,70 EUR

Osobné výdavky

Z našej skúsenosti vyplýva, že niektoré osobné výdavky sa lepšie počítajú na ročnej, iné na mesačnej báze.

Osobné výdavky / 1 rok
Suma
Splatnosť (roky)
Spolu: 
 
 
 
Osobné výdavky / 1 mesiac
Spolu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu: (1466,67 + (620,00 × 12)) : 1000 =
Prirážka k jednej pracovnej hodine vo výške

Minimálne ekonomické náklady spojené s podnikaním vyplývajúce z legislatívy platnej k 31. 10. 2017

Zdravotné poistenie: 62 EUR / mesiac
Odvody do sociálnej poisťovne: 146 EUR / mesiac

Prirážka k jednej pracovnej hodine vo výške 2,50 EUR

SPOLU: 4,6 + 3,7 + 8,9 + 2,5 ≈ 17 EUR / hodina

Pri produktívnejšej práci s pracovným časom napríklad 7 hodín denne je kalkulácia s rovnakými vstupmi nasledovná:

4,6 + + + 2,5 / hodina

Odmena za vytvorenie ilustrácie

Na základe hodinovej sadzby a množstva času venovaného práci sa následne vypočíta výška odmeny za vytvorenie ilustrácie. Súčasne by malo platiť, že odmena za zákazky realizované v promptnom čase sa v porovnaní so štandardne realizovanými zákazkami naceňuje vyššie.

Zisk z podnikania v tejto sume ešte nie je započítaný. Ten sa dosahuje až prostredníctvom odmien za poskytnutie licencií.

Zníženie vstupných nákladov je možné dosiahnuť napríklad prácou v spoločnom ateliéri alebo coworkingovom priestore, kde sa náklady na tlačiareň, internetové pripojenie alebo zariadenie priestoru rozdeľujú medzi viacerých ľudí. Ako sme už uviedli vyššie, výslednú hodinovú mzdu by si mal každý ilustrátor vypočítať podľa svojich individuálnych nákladov a výdavkov.

Odmena za poskytnutie licencie

V príklade výpočtu odmeny za poskytnutie licencie vychádzame z odmeny za vytvorenie ilustrácie, ktorá sa následne násobí zodpovedajúcimi koeficientmi pre udelený rozsah licencie ako aj charakter zákazky. Takáto odmena za poskytnutie licencie by mala existovať samostatne popri odmene za vytvorenie ilustrácie.

Nasledujúcich osem faktorov je možné považovať za základné koeficienty v rámci určenia výšky odmeny za poskytnutie licencie. Jednotlivé faktory predstavujú príklad a odporúčame ich upraviť podľa potrieb každého ilustrátora.

U
Územie používania
 
Jeden štát
 
1,00
Európa 
 
1,50
Celosvetovo
 
2,00
D
Doba používania
 
1-krát (pri knihách jeden náklad)
 
0,75
1 rok
 
1,00
Neobmedzene
 
1,50
S
Spôsob používania
 
Jeden hlavný spôsob používania
 
1,00
Viaceré spôsoby používania
 
1,20
Používanie bez obmedzení
 
1,50
Používanie bez obmedzení + právo na úpravu
 
3,00
V
Význam ilustrácie
 
Štandardná ilustrácia
 
1,00
Hlavná ilustrácia (obal, obálka, titulná ilustrácia…)
 
1,50
Tk
Typ klienta
 
Jednotlivec (fyzická osoba), nezisková organizácia
 
0,30
Vydavateľstvo kníh
 
0,40
Firma 1–5 ľudí
 
0,60
Vydavateľstvo periodík
 
0,80
Firma 6–20 ľudí
 
1,00
Firma 20 a viac ľudí
 
1,50
Ti
Typ ilustrácie*
 
Knižná ilustrácia
 
1,00
Editoriálová ilustrácia
 
1,20
Ilustrácia na webstránku
 
1,40
Ilustrácia na plagát
 
1,60
Reklamná ilustrácia
 
2,00
Ilustrácia na produktový obal
 
2,50
Multi-ilustrácia
 
3,00
F
Forma spolupráce
 
Dlhodobá spolupráca
 
0,80
Jednorazová zákazka
 
1,00
Č
Čas ilustrátora potrebný na realizáciu**
 
Dlhý čas 
 
0,80
Základ
 
1,00
Rýchlo
 
1,50

* V prípade, ak typ ilustrácie pokrýva viaceré oblasti ale stále nejde o komplexnú multi-ilustráciu (reklamná kampaň), mala by platiť zásada „vyššia berie“ – počíta sa teda s vyšším koeficientom. Dobrým príkladom je editoriálová ilustrácia rovnocenne používaná v tlačených ale aj webových online dokumentoch. Koeficient pre kalkuláciu je v tomto prípade možné nastaviť ako: Ti = 1,4 (súčasne S – spôsob používania = 1,2).

** Čas venovaný realizácii nemusí byť vždy úmerný kvalite ilustrácie. Ilustrácia realizovaná rýchlou gestickou maľbou nie je o nič menej hodnotná ako napríklad vedecká ilustrácia, ktorá vzniká ale značne dlhší čas. Nakoľko výška licenčnej odmeny vychádza z času venovaného realizácii, cena takejto ilustrácie by bola výrazne podhodnotená a opačne, časovo náročné realizácie by sa licenčným podielom výrazne predražili. Z tohto dôvodu je potrebné výšku licenčnej odmeny v niektorých prípadoch upraviť napríklad vynásobením uvedenými koeficientmi.

Poznámka: koeficienty pre typy klientov a čas potrebný na realizáciu je potrebné vnímať ako praktické príklady vychádzajúce z našej skúsenosti. Môže sa napríklad stať, že vás osloví jednotlivec, ktorý má ale významnú reputáciu. Z tohto dôvodu je vždy potrebné odmenu za licenciu posudzovať individuálne. Ďalšou premennou, ktorá môže pozmeniť výšku licenčnej odmeny, je napríklad aj reputácia a meno ilustrátora.

Vypočítanie celkovej odmeny

Príklad: odmena za knižnú obálkovú ilustráciu realizovanú pre vydavateľstvo s jednorazovým použitím a pre jeden hlavný spôsob použitia – vydanie, sa vypočíta nasledovne:

hod.
× hod. sadzba
= vytvorenie
× U
× D
× S
× V
× Tk
× Ti
× F
× Č
= licencia
10
× 18
= 180
× 1
× 0,75
× 1
× 1,5
× 0,4
× 1
× 1
× 1
= 80

Výsledná odmena: 180 + 80 = 260 EUR

Z uvedeného príkladu vyplýva pre ilustrátorov dôležitá informácia – výsledná hodnota ilustrácie neodzrkadľuje, koľko času autor venuje jej vytvoreniu. Finančná odmena by predovšetkým mala zohľadniť, akú hodnotu predstavuje ilustrácia pre konkrétneho klienta a pre konkrétne použitie. Čas venovaný práci je len východisko pre jej výpočet a určuje, pod akú hodnotu by nemala celková odmena ilustrátora klesnúť.

„Master“ koeficient

Na základe ankety ASIL vieme, že odmena za ilustráciu navýšená niekedy aj o viac ako 100-percentný podiel za udelenie licencie je v súčasnosti pre mnohých klientov neakceptovateľná. Takýto systém síce funguje v zahraničí, ale na Slovensku žiaľ ešte nie.

Z tohto dôvodu je napríklad možné zaviesť určitý „master“ koeficient. Týmto dočasným koeficientom sa zníži výška licenčnej odmeny na prijateľnejšiu úroveň. Jeho hodnotu je možné prípadne každý rok postupne zvyšovať až po úroveň 1.

2017:   0,5
2018:   0,6
2019:   0,7
2020:   0,8
2021:   0,9
2022:   1,0

Príklad: Z vyššie uvedenej ukážky vychádza odmena ilustrátora na 180 + 80 EUR. V súčasnosti si vieme predstaviť, že klient by zaplatil odmenu za vytvorenie (180), ale licencia v nami vypočítanej hodnote by už bola pre klienta finančne neakceptovateľná. Po znížení pre rok 2017 by teda mohla byť odmena vyčíslená napríklad nasledovne:

180 + (80 × 0,5) = 220 EUR

Vyššie uvedeným spôsobom sa znižuje len licenčná časť odmeny. Odmena za vytvorenie sa neznižuje, tá by mala vždy pokryť autorove náklady spojené s vytvorením ilustrácie.

Keďže licenčná odmena predstavuje autorov zisk z podnikania, jej výška by nemala byť nižšia ako napríklad 20% z odmeny za vytvorenie diela. To znamená, že ak je v ojedinelých prípadoch násobok ôsmich vyššie uvedených koeficientov menej ako 0,2, je možné použiť hodnotu 0,2 a master koeficient sa už neuplatňuje. Takéto rozhodnutie je však výslovne v kompetencii každého ilustrátora, pričom pri rozhodnutí by mal zvážiť všetky okolnosti predmetnej zákazky.

1 × 0,75 × 1 × 1 × 0,3 × 1 × 0,8 × 0,8 = 0,14 0,2

Ak by bol násobok ôsmich koeficientov vyšší ako 0,2 ale po uplatnení master koeficientu by bol opäť pod hodnotou 0,2, je možné použiť hodnotu 0,2:

1 × 1 × 1 × 1 × 0,4 × 1 × 0,8 × 1 = 0,32 × 0,5* = 0,16 0,2
* master koeficient pre rok 2017

V prípade, ak klient nedokáže zaplatiť vami vypočítanú odmenu, riešenie je potrebné a vhodné hľadať napríklad v menšom počte dodaných ilustrácií, v jednoduchšej a časovo menej náročnej realizácii alebo v „užšej“ licencii.

Zákazky s vopred stanoveným rozpočtom

Ilustrátori sa častokrát stretávajú aj so situáciou, kedy klient oslovuje autora s finančným rozpočtom pre ilustrácie s pevne stanovenou maximálnou výškou. V tejto situácii by si mal ilustrátor vypočítať, aký čas môže venovať takejto zákazke. Zadaním výslednej odmeny (rozpočet klienta), vašej hodinovej sadzby a hodnoty licencie do nasledujúcej kalkulačky získate čas realizácie, do ktorého by ste sa mali „zmestiť“.

 : 
 : 
(
+ 1 )
=
 hod.
celková odmena
   
hodinová sadzba
   
        hodnota licencie
 

Celkovú odmenu zadávajte bez 20% DPH v prípade, ak ste jej platca (príklad: 600 : 1,2 = 500 EUR). Hodnotu licencie vypočítate na základe licenčných požiadaviek klienta a to vynásobením koeficientov pre jednotlivé parametre licencie a master koeficientu (U × D × S × V × Tk × Ti × F × Č × master).

Ak množstvo času nepostačuje na vytvorenie ilustrácií v požadovanej forme a súčasne klient nemá na projekt väčší rozpočet, východiskom môže byť napríklad „okresanie“ licenčných podmienok pre zákazku. Ilustrátor môže napr. udeliť súhlas na vyhotovenie menšieho počtu rozmnoženín (nie 1000 ks ale len 500 ks), skrátiť čas, na ktorý súhlas na použitie udeľujete (z 5 rokov na 2), neudeliť súhlas na územie Slovenska aj Českej republiky, ale len Slovenska a podobne.

Dodatočné práce

Tretia časť odmeny – prípadné dodatočné práce nad rámec ilustrovania (skenovanie, cestovné náklady, konzultácie…) sa môžu kalkulovať a fakturovať na základe hodinovej sadzby alebo priamo vynaložených nákladov. Nakoľko autorské a licenčné zmluvy sa medzi autorom a klientom uzatvárajú v čase, kedy ešte nie je známe, či sa takéto náklady a v akom rozsahu vyskytnú, treba ich prípadný vznik a odmenu za ne upraviť v zmluve. Viac info na túto tému nájdete v článku Ako sa vyznať v zmluvách.

Niekedy sa stáva, že ilustrátor vytvára aj práce, ktoré bežne realizuje grafický dizajnér. Napríklad grafická úprava obálky, kresba textov na obálku alebo vytvorenie akcidenčného písma. Nakoľko ide tiež o výtvarné diela, tieto práce by sa mali ohodnotiť rovnakým spôsobom ako ilustrácie: odmena za vytvorenie na základe času venovaného práci + odmena za poskytnutie licencie.