ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Ako sa vyznať v zmluvách

ilustrácie Lucia Žatkuliaková
aktualizované 27. 09. 2018

Ilustrácie určené pre komerčné použitie vznikajú najčastejšie na základe objednávky klienta. Za týmto účelom je potrebné medzi ilustrátorom a klientom uzavrieť zmluvu, ktorou sa dojednajú detaily spolupráce. Spravidla sa jedná o zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu. Aký je ale medzi nimi rozdiel a čo obsahujú? Je vôbec potrebné, aby bola podpísaná nejaká zmluva? Nestačí zákazku jednoducho vyfakturovať?

Stručne povedané – nestačí. Ak by bola zákazka ilustrátora len predmetom fakturácie, napríklad v podobe „Fakturujem Vám vytvorenie ilustrácií pre knihu XY“, pri takejto zákazke celkom chýbajú licenčné podmienky používania (spôsoby, vecný, časový a územný rozsah). Podľa súčasného autorského zákona z roku 2015 sa každé dielo realizované na podnet klienta (či už na základe zmluvy alebo len objednávky / faktúry) označuje ako tzv. dielo na objednávku (§ 91). Diela na objednávku sa ale podľa autorského zákona môžu používať „na účel vyplývajúci zo zmluvy“ (objednávky), čo je veľmi vágna formulácia, ktorú si každý klient môže interpretovať podľa vlastnej ľubovôle. Prakticky to znamená, že klient si môže robiť s vaším dielom, čo chce. Je pravda, že aj faktúra môže mať za istých podmienok náležitosti licenčnej zmluvy, z dôvodu značného textového rozsahu licencie je takýto postup ale veľmi neprofesionálny. Summa summarum – vytvoriť a odovzdať dielo bez uzavretia licenčnej zmluvy sa vysoko neodporúča.

Obsahom zmlúv o dielo sú podmienky, ktoré si autor a klient (zmluvné strany) stanovujú pre samotné vytvorenie ilustrácií. Napríklad termín, dokedy musia byť ilustrácie hotové, koľko kusov ilustrácií má autor zhotoviť alebo či originály ilustrácií (ak ich autor vytvára „analógovo“) ostávajú vo vlastníctve autora alebo klienta.

Licenčná zmluva určuje, ako sme písali už v prechádzajúcej časti, akými spôsobmi môže klient autorove práce používať. Situácií, kedy sa uzatvára len licenčná zmluva, je pomerne málo. Väčšinou je táto zmluva spolu so zmluvou o dielo súčasťou jednej kombinovanej zmluvy.

Ilustrátor vs. klient

Vo veľkej väčšine prípadov dostávajú ilustrátori zmluvy už vypracované zo strany klienta. Zmluvy sú ale často napísané jazykom, ktorý nemusí byť pre výtvarníkov komfortný. Niekedy tiež ide o formulácie, ktoré môžu pôsobiť veľmi abstraktne („doba trvania autorských majetkových práv“ a pod.). Oprávnene preto vzniká otázka, akú šancu majú výtvarníci zmluvám porozumieť, vyznať sa v nich a presadzovať si svoje práva v komunikácii s napr. skúseným obchodným zástupcom alebo argumentačne zdatným klientom.

Táto pozícia je pre ilustrátorov (ale aj iných autorov) značne nevýhodná. Práve z tohto dôvodu existujú agentúry, ktoré ilustrátorov v komunikácii s klientmi zastupujú. V slovenskom prostredí je takýto postup medzi autormi síce ojedinelý, v zahraničí ale veľmi obľúbený.

Výtvarné agentúry zastupujú autorov, ktorí o takúto službu prejavia záujem. Na základe posúdenia kvality autorovho portfólia sa agentúry rozhodnú, či budú ilustrátora zastupovať. Tieto spoločnosti pôsobia na celosvetovom trhu, čo je pre ilustrátora jednoznačná výhoda. Pre niektorých slovenských klientov môže byť spolupráca so zahraničnými agentúrami ale finančne náročná. Ilustrácie sú ponúkané za štandardné svetové ceny, ktoré môžu prevyšovať finančné možnosti klientov na Slovensku. Pri zastupovaní agentúrou tiež odporúčame informovať sa o detailných podmienkach zastupovania aby spolupráca ilustrátoragentúraklient bola čo najviac transparentná.

Popri súkromných agentúrach existujú takmer vo všetkých krajinách tiež tzv. organizácie kolektívnej správy autorských práv. Sú to autorské spoločnosti, ktorých úlohou je najmä zastupovať autorov pri hromadných použitiach ich diel, kde si títo nemôžu vykonávať svoje práva sami. Okrem toho môžu zastupovať autorov v ich súkromných zákazkách a pomáhať riešiť ich autorsko-právne situácie. Na Slovensku je takouto organizáciou pre autorov literatúry, výtvarných diel, divadla a filmu LITA (literature, image, theatre, audiovisual), ktorá vznikla v roku 1949 a od roku 1993 pôsobí ako občianske združenie – LITA teda tvoria samotní autori.

LITA uzavrie zmluvu o zastupovaní s každým, kto o to prejaví záujem (nevyberá si z autorov na základe kvalít alebo portfólia), čo je pre mnohých ilustrátorov veľká výhoda. Súčasne, zastupovaný autor sa môže plne spoľahnúť na odbornosť zmlúv v kontexte slovenskej legislatívy. To sa pri zahraničných agentúrach s istotou povedať nedá.

Náš tip: všetkým ilustrátorom odporúčame uzavrieť s LITA zmluvu o zastupovaní. Táto zmluva je bezplatná a sami si môžete vybrať, ktorú zmluvu s klientmi v budúcnosti uzavriete individuálne a ktorú prostredníctvom LITA. Zákazky, o ktorých vopred s istotou viete, že sa nejedná o nič „závažné“ – jednorazové použitie ilustrácií, klient, s ktorým sa viete dohodnúť, málo a menej významných ilustrácií… môžete uzavrieť aj samostatne. Pri zákazkách, pri ktorých ale tušíte, že vo vašich ilustráciách je dobrý potenciál, klient má pôsobnosť vo viacerých krajinách alebo ilustrácie by mohli byť použité rôznymi inými spôsobmi, jednoznačne odporúčame obrátiť sa na LITA.

Do pozornosti dávame tiež webovú platformu a slovenský startup Minty – online portál pre ilustrátorov a klientov na obchodovanie s ilustráciami. Klienti si na tejto webstránke môžu kupovať nielen hotové ilustrácie ale môžu tiež komunikovať s ilustrátormi za účelom vytvorenia zákazky na mieru. Komunikácia, zostavenie zmluvných a licenčných podmienok, platba a distribúcia ilustrácií prebiehajú čiste elektronicky.

Sám vojak v poli?

Autori si dnes už nemusia zúfať a nemusia byť pri uzatváraní zmlúv odkázaní len sami na seba. Po konzultácii s autorom a klientom môže zmluvu uzavrieť výtvarná agentúra alebo autorská spoločnosť. Tieto organizácie fungujú ako medzičlánok, ktorý zaručuje odborné a férové naformulovanie zmlúv. Možnosť uzatvárania zmlúv prostredníctvom LITA využíva v súčasnosti už viac ako dvetisíc slovenských autorov. Referencie viacerých významných si môžete pozrieť na www.lita.sk/referencie a www.lita.sk/zastupovanie-a-clenstvo-autorov.

Možnosť uzatvárať zmluvy samostatne vs. prostredníctvom zastupiteľskej agentúry má svoje výhody aj nevýhody. V prípade individuálneho riešenia zmlúv sa môže stať, že autor podpíše zmluvu, ktorej podmienkam nemusel celkom správne porozumieť a ktoré sa časom ukážu v jeho neprospech. V prípade uzatvárania zmlúv prostredníctvom agentúr alebo LITA autori popri všetkých pozitívach najčastejšie zvažujú, či režijná zrážka, ktorá sa pohybuje na úrovni cca 10% zo zmluvnej sumy, nie je pre nich vysoká „daň“ za poskytnutý servis. V tejto situácii je preto potrebné vyhodnotiť, či profit, ktorý Vám môže priniesť zmluva s lepšie vyjednanými a naformulovanými podmienkami, neprevýši túto províziu.

Príklad: S klientom sa individuálne dohodnete na zmluve s odmenou vo výške 1000 EUR. Možno nesprávnym porozumením zmluvných podmienok pôjde o licenciu pre široké spektrum spôsobov použitia a „navždy“. Prostredníctvom agentúry alebo LITA sa vám ale môže podariť presvedčiť klienta na podpis zmluvy s rovnakou výškou odmeny ale na užšiu a presnejšie definovanú licenciu. Na základe takejto zmluvy získate síce o 100 EUR menej, no v budúcnosti, ak klient bude chcieť použiť vaše ilustrácie napríklad pri reklamnom animovanom spote alebo na novom produkte, získate dodatočnú odmenu za nové použitie vašich ilustrácií. Táto odmena môže ľahko prevýšiť aj pôvodnú maržu zo strany agentúry. Súčasne vám odpadá komunikácia s klientom v odbornej hantýrke zákonov a zmlúv. Agentúra alebo LITA vám ľudskou rečou (ale zároveň profesionálne) odkomunikujú všetko podstatné.

Stáť si za svojimi právami

Ako sme spomenuli, ilustrátor väčšinou dostane zmluvu od klienta. Vypracovanú, naformulovanú a očakáva sa, že autor ju už len podpíše a môže sa pustiť do práce. Celkom na začiatku je ale potrebné uvedomiť si dve veci:

 1. Väčšina klientov predkladá svojim autorom rovnaké univerzálne zmluvy, ktoré vytvárajú priestor na rôzne problémy.

 2. Zmluvy bývajú z podstaty veci naformulované tak, aby vyhovovali tomu, kto ich vytvoril.

Pozrime sa na tieto dva problémy detailnejšie:

 1. Klienti si chcú, prirodzene, uľahčiť prácu. Jedna zmluva pre všetkých = menej práce v porovnaní s tým, ako keď by mali s každým autorom riešiť zmluvy individuálne. Problém je ale v tom, že častokrát sa pri univerzálnych zmluvách miešajú hrušky s jablkami. Je celkom bežné, že zmluva, ktorú dostanete, obsahuje časti, ktoré sa vôbec netýkajú vašej práce ale napríklad spisovateľov, prekladateľov, prípadne dizajnérov. Máte preto plné právo vyžadovať takú úpravu zmluvy, ktorá odstráni zbytočný balast a ponechá len to, čo je predmetom vašej zákazky.

  Ďalší problém univerzálnych zmlúv je, že vo väčšine prípadov ide o tzv. „vykupovacie“ zmluvy – autorovi sú za peniaz neprimeraný rozsahu licencie „vykúpené“ všetky práva. Aby bola zmluva zo strany klienta jednoducho použiteľná pre všetkých autorov a pre všetky druhy diel (text, preklad, ilustrácia, fotografia, dizajn), zvykne obsahovať veľmi široko naformulovanú licenciu. To znamená právo používať diela neobmedzene čo do spôsobov, času, množstva kusov, územia, sublicencií a pod. Ako sme uviedli v článku Licencovanie ilustrácií – „široká“ licencia môže mať v určitých prípadoch opodstatnenie (napr. ilustrácia pre reklamnú kampaň), takáto licencia musí byť ale aj náležite odmenená. Väčšinou však ide o silné disproporcie medzi poskytovanými právami a výškou odmeny. Jednoducho – za málo peňazí veľa muziky.

 2. Predstavte si situáciu, že by ste vy ako autor mali možnosť predložiť prvý návrh zmluvy. Bolo by celkom prirodzené, že by ste ju naformulovali predovšetkým vo váš prospech, pre vašu ochranu. Prirodzene, rovnako to funguje aj v prípade klientov – dbajú hlavne na svoj profit a výhody vyplývajúce zo zmluvy. Zmluva je ale dokument, ktorý upravuje spoluprácu oboch strán. Preto je opäť dôležité, aby bola zmluva naformulovaná férovo a obojstranne. Zo strany klientov je veľmi veľkorysé, že väčšinou prichádzajú s jej prvou verziou, no nesmie to byť zámienka, že kto prvý zmluvu predkladá, ten trvá na jej nedotknuteľnosti. Byť prvým v navrhovaní a formulovaní zmluvy znamená byť od začiatku vo výhode. Druhej strane neostáva nič iné, len v texte zmluvy hľadať nedostatky a „slabé miesta“, čo je vždy ťažšie.

  Práve z vyššie uvedeného dôvodu je užitočné, keď do vzťahu ilustrátorklient vstúpi tretia strana (agentúra alebo LITA), ktorá a) pozná reálne potreby a situáciu klienta vzhľadom k zákazke, b) pozná potreby a práva autora, c) pozná právny kontext. Práve takýmto spôsobom má možnosť vzniknúť kvalitná a férová zmluva, s ktorou budú spokojné obidve strany. Skúsenosť mnohých ilustrátorov totiž ukazuje, že byť jednotlivcom, ktorý si s klientom sám za seba dohaduje zmluvné podmienky spolupráce, je pomerne ťažká úloha.

Praktická skúsenosť je v súčasnosti ale aj taká, že viacerí klienti už vedia, že ak sa do komunikácie medzi nimi a autormi ohľadne zmlúv zapojí akákoľvek tretia strana, ich pozícia je určitým spôsobom oslabená. Neznalosť autorov v oblasti zmlúv a licencií je pre klientov veľká výhoda. Z tohto dôvodu preferujú uzatváranie zmlúv s autormi napriamo. Predkladáme vám preto aj návod, s pomocou ktorého sa budete vedieť v zmluvách lepšie zorientovať.

Checklist k zmluvám

Ak už poznáte svoje základné práva a požiadavky, môžete sa pustiť do detailnejšieho čítania zmlúv. S pomocou nasledovného manuálu si môžete skontrolovať, či zmluva, ktorú ste dostali od klienta, obsahuje všetko potrebné:

Časť o vytvorení diela s nasledovnými informáciami:

 1. Definícia strán – medzi kým sa zmluva uzatvára. Vždy platí – čím viac informácií, tým lepšie: meno, priezvisko, dátum narodenia, názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, IBAN, adresa sídla, adresa na doručovanie, kontaktná emailová adresa a pod.

 2. Definícia diela – čo najpresnejšia formulácia, ktorá popíše produkt / účel, pre ktorý má byť ilustrácia vytvorená. Napríklad názov knihy (ideálne aj meno literárneho autora, a ďalších autorov, ktorí sa na knihe podieľajú: prekladateľ, dizajnér), názov projektu, a ak ide o prácu pre reklamnú agentúru aj meno klienta.

 3. Forma realizácie – počet ilustrácií, aké veľké, aká výtvarná technika, farebnosť, spôsob tlače, formát a pod.

 4. Termín odovzdania diela – dokedy má byť dielo odovzdané a ak je to potrebné, na akú dobu poskytne ilustrátor ilustrácie pre ich reprografické spracovanie (skeny, retuš)

 5. Spôsob odovzdania diela – určenie, akým spôsobom bude odovzdaná finálna verzia ilustrácií. Je to potrebné z dôvodu, aby ste spätne vedeli dokázať presný dátum, kedy ste dielo odovzdali. Na tento dátum je totiž naviazaná napríklad splatnosť vašej odmeny. Spôsob môže byť zaslanie diela prostredníctvom e-mailu na adresu klienta s predmetom „Zákazka XY, finálne podklady“, odoslanie dát na FTP klienta alebo podpísanie protokolu o odovzdaní diela.

 6. Vlastníctvo samotných ilustrácií – informácia o tom, či ilustrácie, prípadne iné hmotné podklady diel / originály ostávajú vlastníctvom autora alebo sa stávajú vlastníctvom klienta

 7. Vymenovanie prípadných pre prácu potrebných dokumentov – napr. rukopis knihy, rozkres layoutu alebo brief s presným zadaním od art directora

Licenčnú časť s nasledovnými informáciami:

 1. Definícia diela – musí byť jasné, ku ktorým dielam sa licenčná zmluva vzťahuje

 2. Ne/výhradnosť licencie – formuláciu, či sa jedná o výhradnú alebo nevýhradnú licenciu. V prípade výhradnej licencie je potrebné aby zmluva obsahovala formuláciu, že napriek výhradnosti smie autor používať svoje diela za účelom vlastnej propagácie (presnú formuláciu nájdete v článku Licencovanie ilustrácií).

 3. Spôsob použitia diela – čím užšie a presnejšie definovaný, tým lepšie. Pri reklamnej ilustrácii alebo kampaniach je bežné, že spôsob použitia je veľmi široký.

 4. Rozsah licencie (vecný a územný) – koľko kusov výrobku, či prvé alebo aj viaceré vydania (napr. pri knihách), či len v rámci SR alebo celoeurópsky / celosvetovo…

 5. Čas, na ktorý autor licenciu udeľuje – napr. na 5 rokov od dátumu odovzdania diela, alebo na dobu trvania majetkových práv autora (= počas života autora + 70 rokov po jeho smrti)

 6. Informácia o sublicencii – formuláciu, či klient nesmie alebo smie, a v takom prípade za akých podmienok, udeľovať sublicencie tretím stranám

 7. Uvedenie autorstva na výslednom produkte (najčastejšie pri knižnej a editoriálovej ilustrácii) – napr. v podobe Illustration(s) © Meno Priezvisko, rok

 8. Účinnosť licencie – v prípade paušálnej alebo kombinovanej odmeny (pozri nižšie) treba vyžadovať ustanovenie, že licencia nadobúda účinnosť dňom pripísania odmeny na účet autora

Časť o finančnej odmene autora s nasledovnými informáciami:

 1. Výška odmeny

 2. Pomer medzi výškou odmeny za vytvorenie diela a za udelenie licencie – buď v % (napr.: licenčná odmena tvorí 40% z celkovej výšky odmeny autora) alebo v presnom vyčíslení jednotlivých súm. V prípade odkúpenia originálov ilustrácií tiež určenie ich kúpnej ceny.

 3. Spôsob vyplatenia odmeny – existujú tri typy: paušálna odmena / odmena určená percentuálne / kombinovaná odmena (viac info nižšie). Tiež treba uviesť, či klient uhradí odmenu na základe zmluvy (zmluva ako účtovný doklad) alebo autor vystaví klientovi faktúru. Vždy je užitočné uviesť, že odmena sa považuje za uhradenú až jej pripísaním na účet autora.

 4. Dobu splatnosti – ideálne naviazanú na termín odovzdania ilustrácií (napr. do 30 dní od odovzdania diela). Z tohto dôvodu musí byť v zmluve jasne definované, kedy je dielo odovzdané, prípadne iný deň, od ktorého sa počíta lehota na úhradu odmeny autora.

 5. Stornopoplatok (zväčša v prípade reklamnej a editoriálovej ilustrácie) – v prípade nespokojnosti klienta s prácou ilustrátora aj po zanesení pripomienok vo výške 70% odmeny za vytvorenie, v prípade prijatia ale nepoužitia diela vo výške 100% odmeny za vytvorenie (bez vyplatenia licenčnej odmeny).

Odmena ilustrátora

Každá zmluva musí obsahovať dojednanie o výške odmeny a spôsobe jej vyplatenia. Pri ilustráciách existujú viaceré spôsoby jej vyplatenia:

 1. Paušálna odmena

 2. Odmena určená percentuálne

 3. Kombinovaná odmena

Paušálna odmena

Najčastejšie sa používa pri editoriálovej a reklamnej ilustrácii (plagát, webstránka, produktový obal) – ilustrácie, ktoré sa zväčša použijú len jedenkrát. Odmena je vyplatená jednorazovo a v rámci udelenej licencie sa už viac nevypláca. Z tohto dôvodu je dôležité pri zmluve postavenej na paušálnej odmene čo najviac upresniť (zúžiť) parametre poskytovanej licencie. Ak má licencia umožňovať klientovi rozsiahle používanie ilustrácií, je potrebné dojednať odmenu náležite vyššiu (pozri koeficienty pre určenie výšky odmeny za použitie v článku Financie a odmeny ilustrátorov).

Odmena určená percentuálne

Bežne tiež nazývaná aj ako tantiémy. Ide o typ odmeny, ktorá sa vypočítava ako percentuálny podiel z množstva predaných kusov produktu (najčastejšie knižná ilustrácia). Percentuálna sadzba sa bežne pohybuje na úrovni 10‑12% z predajnej ceny produktov zníženej o DPH (napr. plne ilustrovaná kniha – picturebook, kde ilustrátor je autorom textu / koncepcie a tiež ilustrácií). Pri zákazkách s viacerými autormi (spisovateľ / prekladateľ, dizajnér…) by mali percentuálne podiely autorov primerane odzrkadľovať mieru ich spolupodieľania sa na celom diele.

Príklad: Cena knihy na pulte = 11 EUR. Sadzba DPH pre knihy na Slovensku je 10%, čo znamená, že cena knihy bez DPH je 11 : 1,1 = 10 EUR. Odmena na úrovni 8% sa následne vypočíta ako 10 EUR × 0,08 = 0,8 EUR za každý predaný kus knihy.

Pri odmene určenej percentuálne je klient / vydavateľ povinný v pravidelných intervaloch (minimálne 1-krát ročne) hlásiť autorovi počet predaných kníh. Pri takomto type odmeny ilustrátor výrazne pomáha klientovi tým, že ho odbremeňuje od vstupných nákladov a tým preberá na seba veľkú dávku podnikateľského rizika. V prípade slabého predaja sa autorovi odmena za prácu a poskytnutie licencie môže dostaviť až po značne dlhej dobe. Z tohto dôvodu odporúčame na percentách založenú odmenu používať len v prípade zákaziek, pri ktorých je jednoznačná úspešnosť ich predaja, prípadne ak odmena za poskytnutie licencie výrazne prevyšuje odmenu za vytvorenie ilustrácie (aj malý predaj dokáže pokryť vaše náklady na vytvorenie diela). Prirodzene, ilustrátor si musí orientačne vypočítať, za aký čas sa mu výsledná odmena dostaví.

Príklad: Vydavateľ má v úmysle vydať knihu – 50% text, 50% ilustrácie. Spolu 20 ilustrácií. Pri reálnej predajnej cene knihy napr. 20 Eur, by odmena na princípe tantiém s 5% podielom vychádzala nasledovne:

20 EUR : 1,1 × 0,05 = 0,90 EUR / kus

Pričom odmena ilustrátora za vytvorenie ilustrácií a poskytnutie licencie sa vypočíta ako je uvedené v príklade nižšie (chýbajúce hodnoty je potrebné doplniť).

20 ks × 10 hod × EUR = 0 EUR vytvorenie
+ 0 × = 0 EUR licencia
Spolu 0 EUR

To znamená, že odmena by sa ilustrátorovi pri zisku 0,90 EUR z jedného výtlačku knihy vrátila až pri približne 4100 predaných výtlačkoch (3675 : 0,9). Bežný náklad kníh na slovenskom trhu je približne 1500 ks. Predaj kníh s vyšším nákladom preto môže byť záležitosť mnohých rokov. Aby ale ilustrátor nebol dlhé obdobie v strate, odporúčame v takomto prípade použiť kombinovaný typ odmeny.

Kombinovaná odmena

Ako názov napovedá, ide o kombináciu paušálnej odmeny a odmeny určenej percentuálne. Klient zaplatí autorovi po odovzdaní diela jednorazovú odmenu za vytvorenie ilustrácií. Odmena za poskytnutie licencie sa následne vypláca 1- / 2-krát ročne na princípe tantiém.

Príklad: Celková odmena 3.675 EUR je rozdelená na 3.000 vytvorenie + 675 licencia. Sumu 3.000 EUR vyplatí vydavateľ autorovi do v zmluve stanovenej lehoty, 675 EUR sa rozpočíta vzhľadom na veľkosť prvého nákladu knihy. V prípade napr. 1500 ks nákladu to znamená:

675 : 1500 = 0,45 EUR / predaný kus

Túto odmenu následne vydavateľ vypláca autorovi formou tantiém 1- / 2-krát za rok a to na základe reálneho množstva predaných kusov knihy.

V budúcnosti, v prípade dotlače tej istej knihy, uzatvorí vydavateľ s autorom novú licenčnú zmluvu, v ktorej sa opäť uvedie primeraná odmena za jej udelenie. Táto odmena za licenciu sa pre novú dotlač môže vyplatiť a) vopred a jednorazovo v plnej výške, b) na princípe tantiém z predaja alebo c) kombinovane – nevratná záloha za určitý počet kusov + zvyšok nákladu formou tantiém. Ak tantiémy tvoria napr. 5% z predajnej ceny = 0,90 EUR (ako je uvedené v príklade vyššie), ilustrátor sa môže s vydavateľom dohodnúť na vyplatení jednorazovej zálohy za prvých napr. 500 ks kníh:

500 × 0,90 = 450 EUR

Táto odmena je autorovi vyplatená ihneď, zvyšná časť sa začne vyplácať formou tantiém 1- / 2-krát za rok po predaji 501 a viac kusov kníh.

Ostatné tipy

 1. Autor by si mal s klientom hneď na začiatku vyjasniť, na aké použitia a v akom rozsahu potrebuje klient licenciu. Je v záujme autora udeliť licenciu len na také použitia, ktoré má klient v pláne aj reálne využiť. Samozrejme, vždy je možné neskôr sa dohodnúť na rozšírení licencie – za odmenu. Udeliť súhlas „navždy a na všetko“ má opodstatnenie len vo výnimočných prípadoch, predovšetkým pri veľkých kampaniach, pričom takáto licencia musí byť náležite odmenená.

 2. Ak ako autor požiadate klienta o doplnenie niektorých častí do zmluvy, zo strany klienta nemôže zaznieť tvrdenie, že vaše požiadavky sú predsa samozrejmé a netreba ich do zmluvy zakomponovávať. Ak si klient za svojim slovom stojí, nemôže mať so zanesením takýchto formulácií žiadny problém. Je skutočne bezpredmetné, či má zmluva kvôli dĺžke textu o jednu stranu viac alebo menej. Neustále platí: „clara pacta, boni amici“ (jasné zmluvy, dobrí priatelia) alebo aj slovami klasika: „Co je psáno, to je dáno.“

 3. Rozdelenie odmeny na časť za vytvorenie a časť za udelenie licencie má pre vás aj nezanedbateľný ekonomický význam. Z odmeny za udelenie licencie sa v súčasnosti neplatia odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, čo nie každý vie. Nakombinovaním príjmu medzi odmenu za vytvorenia a udelenie licencie má preto významný vplyv na výšku vášho daňovo-odvodového zaťaženia. Kvôli meniacej sa legislatíve a individuálnemu rozúčtovávaniu pri každom autorovi neuvádzame detailné informácie – ohľadne tejto témy sa informujte u svojho účtovníka. V prípade, ak licenčná odmena vychádza vo výraznom nepomere k odmene za vytvorenie, v zmluve si môžete tento pomer zmeniť. Pre klienta je dôležitá výsledná suma.

 4. Pri určení vecného rozsahu odporúčame výslovne uviesť, na aký počet výtlačkov sa licencia vzťahuje (najčastejšie pri knižnej ilustrácii). Zadefinovanie, že licencia sa vzťahuje len na prvé (druhé, tretie…) vydanie, ešte nezaručuje, že klient nevydá nový náklad s tým, že z jeho strany pôjde len o „dotlač“ a nie „nové vydanie“. Z tohto dôvodu odporúčame rozsah licencie definovať práve počtom výtlačkov a nie vydaniami.1

 5. V zmluve je potrebné dohodnúť výšku odmeny, ktorá bude autorovi vyplatená v prípade odstúpenia od spolupráce. Nikdy sa nesmie stať, že by v prípade odstúpenia nebola autorovi vyplatená žiadna odmena. Dôvodom uvedenia v zmluve je, že klient nesmie svojvoľne odstúpiť od spolupráce bez toho, aby ilustrátor nebol na vine. V prípade odstúpenia od zákazky po dokončení prác ilustrátora sa vypláca len odmena za vytvorenie bez odmeny za licenciu. Súčasne klient stráca možnosť licenciu využiť.

 6. Do zmluvy je vhodné uviesť, že autor bezodplatne zapracuje úpravy ilustrácií, ktoré nepresiahnu určité množstvo pracovných hodín, prípadne sa v zmluve presne definuje charakter takýchto úprav. V prípade, ak klient poverí ilustrátora prácami, ktoré sú nad rámec tohto času alebo majú iný charakter ako dohodnuté úpravy (napríklad dohliadnutie nad kontrolou sadzby, reprodukcií, nátlačkov alebo knižného spracovania), ilustrátor si za tieto práce môže nárokovať finančnú odmenu vypočítanú na základe svojej hodinovej sadzby, ak si takéto ustanovenie uvedie do zmluvy.

 7. Z dôvodu, že všetky vyššie spomenuté časti zmlúv vyžadujú konzultáciu s klientom a správne textové naformulovanie, pre vytvorenie / doplnenie textov do zmlúv odporúčame obrátiť sa na autorskú spoločnosť LITA prípadne výtvarné agentúry.

 

Poznámky

1  Rozdiel medzi dotlačou a novým vydaním je v tom, že ak sa nové výtlačky knihy majú nazvať novým vydaním, musia sa od predchádzajúceho nákladu odlišovať (textovo, typografiou, obálkou…), prípadne požiadavka nového vydania vyplýva z autorskej zmluvy alebo knihu vydáva nový vydavateľ. Ak nie je splnená ani jedna z týchto troch podmienok, je len na vydavateľovi, či nové výtlačky označí ako dotlač alebo nové vydanie. Pri novom vydaní musí mať publikácia pridelené aj nové ISBN. Bližšie: PISTORIUS, Vladimír: Jak se dělá kniha. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011, s. 57–58.